Region Örebro - 2008

Ecotraffic har på uppdrag av Energikontoret Regionförbundet Örebro utrett förutsättningen och potentialen för tillverkning av biodrivmedel i Örebro län. Örebro län är ett av de län i Sverige som, i förhållande till sin yta har mest jordbruks- och skogsmark, redan detta pekar på goda förutsättningar att finna råvara.

I detta projekt har en inventering av framtida möjlig skogstillväxt samt storlek på jordbruksmark i träda gjorts. Vidare har en nulägesanalys av befintliga satsningar i Sverige genomförts. Intervjuer med viktiga aktörer inom energiområdet har hållits och hållbarhetsaspekter undersökts. Störst potential till att få fram stora mängder drivmedel i länet är att använda skogsråvara.

Enligt Sveaskog finns en stor potential både i form av ökad tillväxt och genom ökat uttag av grenar, toppar och rötter. Totalt bedöms på detta sätt ett ökat uttag motsvarande 2.6 TWh kunna ske från skogen i länet. Störst utväxling per insatt TWh bioenergi bedöms få om man via förgasning omvandlar svartluten på Frövi och Aspa bruk till drivmedel. Maximalt kan man på detta sätt få ut 1 TWh drivmedel med en insatts på 1.4 TWh bioenergi. I praktiken görs ett energibyte med bruken.

Tekniken för detta är under utveckling, bland annat sätts nu en demonstrationsanläggning upp på Smurfit Kappa i Piteå. Intervjuer med företrädare för de båda bruken i länet gav att det inom den tid de kan överblicka (ca 5 år) inte finns några planer på att börja tillverka drivmedel.