silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

Rapporter

Inom detta område återfinns rapporter som har huvudfokus emissioner. Eftersom många arbeten innefattar hela kedjan, drivmedel, fordon och emissioner så är det inte alltid självklart till vilket affärsområde rapporterna hör. Vi hoppas att rapporterna kan vara till nytta. Trevlig läsning.

Rapporter - emissioner

 • Emission from three Euro 5 gas-powered light duty vehicles - Report 127064 - 2014

  (Publicerad 2014-03-03)

  Ecotraffic har på uppdrag av Trafikverket undersökt om metanemissioner från moderna gasdrivna bilar kan bli ett framtida problem. Anledningen till frågeställningen är att gasdrivna bilar förväntas öka med tiden och att det tidigare har funnits indikationer på att det kan vara problem med metanemissioner från denna typ av fordon, både som läckage och som avgasemissioner. Metan är en mycket potent växthusgas och relativt små utsläpp av metan kan minska nyttan med att använda natur- och biogas som fordonsbränsle.

  Läs mer
 • Är det möjligt att införa miljözon på Aranda

  (Publicerad 2011-01-01)

  Ecotraffic har på uppdrag av LFV utrett om man kan införa en miljözon för tunga vägfordon på Arlanda och vilka miljöeffekter detta i så fall skulle resultera i.

  Läs mer
 • Partiklar och Hälsa - små partiklar - stora problem

  (Publicerad 2010-03-25)

  Den 25 mars 2010 arrangerade Ecotraffic och Vägverket ett heldagsseminarium med namnet Partiklar och Hälsa, Små partiklar – stora problem”. Seminariet hölls på Skansen och samlade ca 120 personer. Elva av de 13 föredragshållarna kom från Sverige, två ifrån Norge

  Läs mer
 • Particle and NOX emissions from automotive diesel and petrol engines

  (Publicerad 2009-12-30)

  Particle and NOX emissions from automotive diesel and petrol engines

  Läs mer
 • Gröna bränslen till tunga fordon

  (Publicerad 2009-02-02)

  Under 2007 och 2008 undersökte Ecotraffic ERD3 AB och Atrax Energi och Miljö AB vilka biobaserade alternativ det finns till den fossila dieseln i tunga dieselmotorer samt möjligheten att få till stånd ett demonstrationsprojekt med ett av dessa alternativ. Detta arbete resulterade i två rapporter

  Läs mer
 • Avgasemissioner från bi- och flexifuelbilar

  (Publicerad 2008-12-01)

  Denna undersökning har fokuserat på att karakterisera avgaser från fordon som körsts på biobaserade drivmedel.

  Läs mer
 • Combustable particles and NOX from diesel and petrol vehicles - A 2008 update including some biofuels and additional exhaust components - 2008

  (Publicerad 2008-12-01)

  Exhaust particles and NOX from diesel and petrol vehicles - A 2008 update including some biofuels and additional exhaust components - 2008

  Läs mer
 • Samhällsekonomiska effekter av miljözon i Göteborg

  (Publicerad 2007-12-31)

  På uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg stad har Ecotraffic ERD3 AB beräknat och utvärderat de samhällsekonomiska effekterna av av miljözonerna under referensåret 2004 Rapporten baserar sig till del på en tidigare rapport från Ecotraffic ERD3 AB vilken behandlar hur miljözonsreglerna (skillnaden med och utan miljözonsregler) i Göteborg påverkat utsläppen till luft

  Läs mer
 • Partikelmätning på Södra vägen i Göteborg

  (Publicerad 2005-11-01)

  På uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg Stad har Ecotraffic ERD3 AB utfört partikelmätningar på Södra vägen under tiden april till och med maj 2005

  Läs mer
 • Emissionsjämförelse färja - väg

  (Publicerad 2005-05-31)

  Ecotraffic har på uppdrag av Färjerederiet utarbetat ett MS Excelbaserat analysprogram för att kunna jämföra miljöpåverkan från en färjeled kontra en alternativ kringfartsväg.

  Läs mer
 • Förslag på åtgärder för att minska partikelhalten i Göteborgsluften

  (Publicerad 2005-01-01)

  I detta arbete redovisas erfarenheter från Oslo, Stockholm, Helsingfors och Trondheim. Åtgärder i Düsseldorf, Tyskland är inkluderade för att peka på att åtgärder och erfarenheter från icke-nordiska länder kan vara viktiga att studera framgent.

  Läs mer
 • Seminarium - Bilen och klimatet - 2004

  (Publicerad 2004-12-30)

  Seminarium - Bilen och klimatet - 2004

  Läs mer
 • Seminarium - Partiklar och hälsa - Små partiklar - stora problem - 2004

  (Publicerad 2004-11-30)

  Seminarium - Partiklar och hälsa - Små partiklar - stora problem - 2004

  Läs mer
 • Tågtrafikens emissioner - 2004

  (Publicerad 2004-03-31)

  Tågtrafikens emissioner - 2004

  Läs mer
 • Metanolbuss i Stockholm - Förutsättningar för tester med en metanoldriven stadsbuss - 2003

  (Publicerad 2003-12-30)

  Metanolbuss i Stockholm - Förutsättningar för tester med en metanoldriven stadsbuss - 2003

  Läs mer
 • Sixtht international congress on catalysis and automotive pollution control - 2003

  (Publicerad 2003-12-30)

  Sixtht international congress on catalysis and automotive pollution control - 2003

  Läs mer
 • Avgasemissioner från bussar vid tomgång och acceleration - 2002

  (Publicerad 2002-12-30)

  Avgasemissioner från bussar vid tomgång och acceleration - 2002

  Läs mer
 • Environmental and healyh impact from modern cars - A comparisation betwwen two petrol and two diesel cars with varying emission control technology - 2002

  (Publicerad 2002-05-31)

  Transportsektorn bidrar påtagligt till luftföroreningarna och speciellt gäller detta för den lokala luftkvaliteten, eftersom fordon ofta används i tätt befolkade områden. I ett speciellt avseende har de lätta fordonen varit föremål för ett stort intresse under den senaste tiden och detta gäller partikelemissionerna från dieselbilar.

  Läs mer
 • Emissionsjämförelse mellan buss och bil - effekter på hälsa, miljö och energianvändning - 2001

  (Publicerad 2001-12-30)

  Emissionsjämförelse mellan buss och bil - effekter på hälsa, miljö och energianvändning - 2001

  Läs mer
 • Miljömål för Göteborgs stad - 2001

  (Publicerad 2001-12-30)

  Miljömål för Göteborgs stad - 2001

  Läs mer
 • Emissionspotential för metangas i tunga fordon - 2001

  (Publicerad 2001-12-30)

  Emissionspotential för metangas i tunga fordon - 2001

  Läs mer
 • Kollektivtrafikens emissioner - Jönköpings Länstrafik - prognos utsläpp under 2001 - 2001

  (Publicerad 2001-12-30)

  Kollektivtrafikens emissioner - Jönköpings Länstrafik - prognos utsläpp under 2001 - 2001

  Läs mer
 • Cancer risk ranking of HD vehicles - 2000

  (Publicerad 2000-12-30)

  Cancer risk ranking of HD vehicles - 2000

  Läs mer
 • Åtgärder för att minska emissionerna av kvävedioxid (NO2) i Göteborg - 2000

  (Publicerad 2000-12-30)

  Åtgärder för att minska emissionerna av kvävedioxid (NO2) i Göteborg - 2000

  Läs mer
 • Kollektivtrafikens emissioner - Jönköpings Länstrafik - utsläpp under 2000 - 2000

  (Publicerad 2000-12-30)

  Kollektivtrafikens emissioner - Jönköpings Länstrafik - utsläpp under 2000 - 2000

  Läs mer
 • Avgasemissioner från lätta fordon drivna med olika drivmedel - 1999

  (Publicerad 1999-12-30)

  Avgasemissioner från lätta fordon drivna med olika drivmedel - 1999

  Läs mer
 • Emissionsberäkningar - En genomgång av olika beräkningsmodeller - 1999

  (Publicerad 1999-12-30)

  Emissionsberäkningar - En genomgång av olika beräkningsmodeller - 1999

  Läs mer
 • Pot India - Possible abatement of air pollution from urban traffic in India - 1999

  (Publicerad 1999-12-30)

  Pot India - Possible abatement of air pollution from urban traffic in India - 1999

  Läs mer
 • Amerikanska avgaskrav för lätta fordon samt jämförelse med europeiska krav - 1999

  (Publicerad 1999-12-30)

  Amerikanska avgaskrav för lätta fordon samt jämförelse med europeiska krav - 1999

  Läs mer
 • Kollektivtrafikens emissioner - Dalatrafiken - en nulägesanalys - 1998

  (Publicerad 1998-12-30)

  Kollektivtrafikens emissioner - Dalatrafiken - en nulägesanalys - 1998

  Läs mer
 • Kollektivtrafikens emissioner - Jönköpings Länstrafik - en nulägesanalys - 1998

  (Publicerad 1998-12-30)

  Kollektivtrafikens emissioner - Jönköpings Länstrafik - en nulägesanalys - 1998

  Läs mer
 • Arbetsmaskiner - Tekniska möjligheter att minska avgasemissionerna - 1998

  (Publicerad 1998-12-30)

  Arbetsmaskiner - Tekniska möjligheter att minska avgasemissionerna - 1998

  Läs mer
 • Emissioner från alternativa drivmedel - I ett livscykelperspektiv - 1998

  (Publicerad 1998-12-30)

  Emissioner från alternativa drivmedel - I ett livscykelperspektiv - 1998

  Läs mer
 • Reduction of exhaust emissions with a heat storage - test on a Ford Taurus FFV - 1998

  (Publicerad 1998-12-30)

  Reduction of exhaust emissions with a heat storage - test on a Ford Taurus FFV - 1998

  Läs mer
 • Emissioner och gupp - Påverkas emissionerna från personbilar av gupp ? - 1998

  (Publicerad 1998-12-30)

  Emissioner och gupp - Påverkas emissionerna från personbilar av gupp ? - 1998

  Läs mer
 • Kollektivtrafikens emissioner - Jönköpings Länstrafik - prognos utsläpp 1999-2002 - 1998

  (Publicerad 1998-12-30)

  Kollektivtrafikens emissioner - Jönköpings Länstrafik - prognos utsläpp 1999-2002 - 1998

  Läs mer
 • Miljöhandbok för Linjebuss Sverige AB - 1998

  (Publicerad 1998-12-30)

  Miljöhandbok för Linjebuss Sverige AB - 1998

  Läs mer
 • Små partiklar - ett stort problem - Ecotraffic Open - 1998

  (Publicerad 1998-08-11)

  Små partiklar - ett stort problem - Ecotraffic Open - 1998

  Läs mer
 • Trafikens utsläpp hälso- och miljöeffekter - motåtgärder - 1997

  (Publicerad 1997-12-30)

  Trafikens utsläpp hälso- och miljöeffekter - motåtgärder - 1997

  Läs mer
 • Kollektivtrafikens emissioner - Linjebuss Göteborg - 1997

  (Publicerad 1997-12-30)

  Kollektivtrafikens emissioner - Linjebuss Göteborg - 1997

  Läs mer
 • Kollektivtrafkens emissioner - Dalatrafiken - en nulägesanalys - 1996

  (Publicerad 1996-12-31)

  Kollektivtrafkens emissioner - Dalatrafiken - en nulägesanalys - 1996

  Läs mer
 • Kollektivtrafkens emissioner - Älvsborgstrafiken - en nulägesanalys - 1996

  (Publicerad 1996-12-31)

  Kollektivtrafkens emissioner - Älvsborgstrafiken - en nulägesanalys - 1996

  Läs mer
 • NOX-reduktion - 1996

  (Publicerad 1996-12-30)

  NOX-reduktion - 1996

  Läs mer
 • Emissioner och buller från en definierad del av Lilla Brogatan i Borås - 1996

  (Publicerad 1996-12-30)

  Emissioner och buller från en definierad del av Lilla Brogatan i Borås - 1996

  Läs mer
 • Kollektivtrafikens emissioner - Jönköpings Länstrafik - en nulägesanalys (Bilagor) - 1996

  (Publicerad 1996-12-30)

  Kollektivtrafikens emissioner - Jönköpings Länstrafik - en nulägesanalys (Bilagor) - 1996

  Läs mer
 • Emissioner från arbetsfordon och arbetsredskap i Göteborgsregionen - 1994

  (Publicerad 1994-12-31)

  Emissioner från arbetsfordon och arbetsredskap i Göteborgsregionen - 1994

  Läs mer